تبلیغات
پورتال جامع شامل سرگرمی زیبایی خانه داری ورزشی و دانلود - یوگا راهی برای خاموش ساختن امواج فكری
 
 
یوگا راهی برای خاموش ساختن امواج فكری
 
 
تاریخ :  شنبه 2 اردیبهشت 1396

یوگا

 

یوگا شناختی مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است. این معرفت شهودی در پی سلوكی پی گیر و عشقی صادقانه حاصل می شود. در پی این سلوك ، فرد تسلطی همه جانبه بر قوای تن ، احساسات و افكار خود پیدا می كند. و در نهایت می تواند خود را از حیطة تغیرات احساسی و نگرانیهای فكری فراتر برده ، در عمق قلب خود قرار یابد ، جایی كه تلاطمات فكری و محیط خارجی قادر نیست تاثیری بر آن داشته باشد. در مورد واژة "یوگا" اختلافاتی دیده می شود ، و آن را به معانی : "اتحاد و وصال" ، "رؤیت و نظاره" و "كنترل و به زیر یوغ آوردن" به كار برده اند.

 


 

نه تنها در مورد ریشة واژة یوگا اختلافاتی دیده می شود ، بلكه در تعاریف و توضیحات مشروحی كه دربارة یوگا در متون گوناگون آمده نیز تفاوتهایی وجود دارد. این در حالی است كه متون كهن و مختلف یوگا ، تعاریف متنوع یكدیگر را تأیید كرده اند. ولی در واقع هیچ تعریف مشتركی پیرامون این تجربة عمیق ارائه نشده است. ظاهراً در اكثر موارد ، زاویة دید اساتیدی كه یوگا را تعریف كرده اند با یكدیگر متفاوت بوده است.

 

یوگا تعریفی از یك گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست ، بلكه بیشتر اشاره به مجموعه ای از فنون ، از ساده تا بسیار پیشرفته ، و احوال باطنی مختلف و در واقع یك سیر و سلوك كامل دارد.

 

روشن بینان و دانایان بسیاری ، بویژه در هند ، در پس سالها تزكیه نفس و مراقبه های ژرف ، حالاتی متفاوت از آگاهی را كشف و تجربه كردند. مجموعة این حالات و فنون و تعالیمی كه برای درك و وصول به این احوال توسط آن مردان خردمند طراحی و دریافت شد "یوگا" خوانده می شود.

 

هر كدام از این خردمندان ، جنبه هایی خاص از این معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده ، براساس آن تعریفی ارائة كرده اند . البته این تعاریف از هم بیگانه نیستند. آنها تماماً در حول خودشناسی و بالا بردن توان فردی و توسعة آگاهی متمركز می باشند. ولی برخی روش این علم و بعضی غرض از اجرای این فنون و گروهی نیز غایت این تعالیم را توصیف و تشریح كرده اند. بنابر این برای درك بهتر از این معرفت گسترده و نه چندان روشن ، مطلوبتر آن است كه این تعابیر مختلف را در كنار هم گذاشته و از همة آنها بهره بریم.

 

حال مجدداً به معانی واژة یوگا باز می گردیم ، یوگا از طرفی به معنای " كنترل كردن" آمده است و در آن صورت یوگا را می توان علم كنترل امواج فكر و علم مهار قوای تن و ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. در این صورت به "روش" این دانش كه همانا كنترل قوای تن و فكر است تأكید می شود. با توجه به چنین دركی ، یوگا ، در كتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad) ، این گونه تعریف شده است : " یوگا عبارت از كنترل امواج ذهنی است. " از طرف دیگر می توان یوگا را به معنای نظاره كردن و دیدن ، در نظر گرفت كه در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است. بدین ترتیب غایت این دانش آشكار می شود.

 

یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شكافتن تمامی حجابهای نفسانی . بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا ، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاك و خالص شده توصیف شده است ، و سرانجام یوگا را به معنی " وصل و یكی شدن " نیز ترجمه كرده اند كه در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشكار و هویدا می شود. به این معنا ، یوگا عبارت است از عملكرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti ) با قوای حیاتی تن و حواس (Prana shakti) كه منجر به تلخیص انرژی ، توسعة آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد. بنابر این تصور ، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra ) گفته شده : " یك یوگی ، فقط در اتحاد با آگاهی متعال ، به تجربة یوگا نایل می گردد. " بدین ترتیب هر كدام از معانی واژة یوگا ، قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشكار می سازد و اختلاف ذاتی در میان آنها دیده نمی شود.

 

در گستره‌ای پنهاور ازتاریخ كه آغاز آن بر كسی آشكار نیست ، گروهی از انسانها كه روحی لطیف و فكری خلاق داشتند در جست و جوی خواسته های فطری و عمیق جان خود ، علمی را پی افكندند كه هندیان آن را "یوگا" خواندند. آنها با راهنمایی و الهام نداهای آسمانی توانستند روشها و فنونی را برای برانگیختن نیرو و تواناییهای بالقوه و همچنین توسعة حوزة دید و رؤیت درونی خود طراحی و ابداع كنند. منظور از این فنون ، رسیدن و غرقه شدن در عمیق ترین خواسته های اصیل خویش یعنی سرور و آرامش ناب "آناندام" (Anandam) ، توسعة دید درونی و امكان رؤیت اشیاء در میدانهای مختلف آگاهی یا آگاهی ناب "چیتام" (Chittam) ، و سرانجام درك حقیقت خویش یا حقیقت ناب "ساتیام" (Satyam) ، بود.

 

مجموعة این احوال و تعالیم و دستورالعملهای لازم برای وصول به آن ( یوگا ) خوانده می شود. استادان و معلمان یوگا ، بسته به قدرت درك و نیاز مریدان و یارانشان ، و متناسب با مراحل آموزش خود ، به منظور روشن شدن ذهن نوآموزان تعریفهای متعددی را بیان كرده اند. به این دلیل ، ممكن است یك نوآموز یوگا در طی مراحل آموزشش نزد پیر و استاد خود ، تعاریف مختلفی را از او بشنود ، تعاریفی كه اهداف و ساختار تمرینات او را شكل می دهد و پیش می برد. ولی در واقع این احوال و حالات عمیق آگاهی كه به یوگا موسوم است با هیچ كلام و توضیحی قابل انتقال نیست. تنها پس از سالها مراقبه و اجرای "سادانا" (Sadhana) ، یك جویندة صادق قادر به برانگیختن انرژی های خفته و توسعة میدان دید درونی خود خواهد شد. همانطور كه عارف بزرگ هند پاتانجلی (Patanjali) گفته است : " تمرین یوگا آن گاه ریشة استوار خواهد داشت كه دیری به استواری و عشق نگاه داشته آید . " ( یوگاسوترا(Yoga sutra) ) و تا پیش از تجربة شخصی چنین احوالی ، تعاریف و توضیحات قادر نیستند آن كیفیات درونی را در ما برانگیزند. تعاریف صرفاً ذهن ما را روشن ، فكر ما را راحت و هدف از اجرای تمرینات را منطقاً بر ما عیان می سازد. ولی این توضیحات هیچ گاه قادر نیستند پرتویی اصیل از حقیقت را بر دل یوگی متجلی سازند ، كه آن نیاز به سیر و سلوكی بس جدی و منظم دارد.

 

یوگا


در اینجا به برخی تعابیر مختلف از حقیقت یوگا مبتنی بر متون كهن و اصیل یوگا می پردازیم :


" یوگا عبارت از خاموش ساختن امواج فكری و رهایی از قالبهای ذهنی است . "


2/1 (yoga Sutra ) یوگاسوترا

 

" حالت مجذوبیت كامل آگاهی كه مبرا از بازیهای فكر و فراتر از دانشهای اكتسابی است ، یوگا نامیده می‌شود."


3/2 Akshyopanishada آكشیوپانیشاد

 

" یوگا راهی به سوی تمركز و مجذوبیت عمیق و كامل است . "


Shardatilaka 25/1 شاردا تیلاكا

 

" با توسعة قرار و آرامش ذهنی و فرا رفتن از توهم یگانگی آگاهی با بدن و جهان ، فرد قادر به شناخت وجود محض كه ورای تغییرات ، ذهن و كلام است خواهد شد. این حالت والا در یوگا مستقیماً و در شكل نیروی كالپا سامادی "Nirvikalpa Samadhi " تجربه می شود. "


3 , 7-8 Mahanirvanatantra ماها نیروانا تنترا

 


2. سیر ادواری یوگا

 

تا اواخر عصر ودایی واژه " یوگا " به معنای كنونی خود مطرح نبوده است . به نظر می رسد قدمت این واژه را حداكثر تا كمی پیش از عصر اوپانیشادی بتوان تعقیب كرد. هر چند در براهماناها ( Brahmana ) و آرانیاكاها ( Aranyaka ) صحبتی از یوگا نمی شود ولی مسلماً این واژه با چنین حجمی از مفاهیم نمی‌توانسته دفعتاً با ظهور اوپانیشادها شكل گرفته باشد. پس این معرفت كهن به نوعی مورد توجه بوده تا آنكه در دوره اوپانیشادی به طور مشخص و آشكاری از فلسفه و فنون این علم بحث شده است. در اندیشه عرفانی هند ما به نوعی از فلسفه تاریخ و انسان شناسی برخورد می كنیم كه نه بر پایه ی استقرائات منطقی و مشاهدات اجتماعی بلكه مطلقاً مبتنی بر دریافتی شهودی است ، هر چند كه این دریافت ها به نوعی تحلیل شده است كه برای اذهان منطقی نیز جالب و دلكش است. یوگاشناسان معاصر معمولاً سیر یوگا را در 5 یا 6 دوره تحلیل و بررسی می كنند و این در حالیست كه در متون یوگا تنها 4 مرحله برای حیات بشری فرض شده است و یوگا در هر كدام از این 4 دوره ماهیتی متفاوت و مناسب با حال مردم آن دوران دارد. بر این اساس یوگا عبارت خواهد بود از پاسخی طبیعی كه آگاهی و شعور متعال از درون هر موجودی كه از شرایط جبلی و حقیقی خود خارج شده برای رجوع به شرایط اصیل خود می دهد.

 

 

این چهار مرحله در تاریخ بشری عبارتند از :

 

عصر طلا ( بهار تاریخ Sathya Yuga )

 

عصر نقره ( تابستان تاریخ Tretha Yuga )

 

عصر مس ( پاییز تاریخ Dawapara )

 

عصر آهن ( زمستان تاریخ Kali Yuga )

 

یوگا

:: مرتبط با: سلامت , ورزش ,
:: برچسب‌ها: یوگا راهی برای خاموش ساختن امواج فكری , یوگا ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
داریوش با کدام شاعر موفق تر بود؟
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

------------------------- ------------------------- -------------------------
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

-------------------------